تبلیغات
فایل داک


هدف اصلی این طرح، بررسی آسیب های ناشی از تلفن همراه و اینترنت بر روی   دانش آموزان می باشد . با انجام این تحقیق می خواهیم علل استفاده نادرست از این وسایل را بفهمیم و تاثیراتش را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نحوه ی رفتار وی با دیگران را بررسی کنیم و این را بفهمیم که آیا جنس فرد در استفاده کردن از این وسایل تاثیر دارد یا نه و اینکه کدام یک بیشترین استفاده را از این وسایل دارند . با انجام این پژوهش  می خواهیم والدین را ر این زمینه آگاه تر کرد. تا بتوانند کنترل بیشتری بر فرزندان خود داشته باشند. در این پژوهش كه با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی و با بكار گیری پرسشنامه از نمونه ای به حجم 100 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان فراشبند به عمل آمده است، با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و به جز دو فرضیه رابطه بین پرخاشگری و نیز دروغگوئی كه با متغیر اصلی رابطه ی معنادار نداشتند، بقیه ی متغیرها كه شامل آسیب های روانی، كنترل اجتماعی، خشونت، عدم تمركز و اختلال خواب با متغیر اصلی رابطه ی معناداری داشتند.

چکیده ج

فصل اول – کلیات

1-1- مقدمه 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 6

1-4- اهداف پژوهش 7

1-5- تعاریف متغیرها 8

1-6- فرضیه های پژوهش.10

فصل دوم – ادبیات و پیشینه ی تحقیق

2-1- مبانی نظری 12

2-2- تحقیقات پیشین 32

2-2-1- تحقیقات داخلی 32

2-2-2- تحقیقات خارجی 37

2-3- مدل پژوهش 42

فصل سوم – روش تحقیق

3-1- طرح پژوهش 44

3-2- جامعه، نمونه، روش نمونه گیری 44

3-3- روش جمع آوری اطلاعات 45

3-4- ابزار پژوهش 45

3-5- ویژگی های ابزار پژوهش 45

3-6- روش های آماری در تجزیه و تحلیل 46

3-7- تعاریف 46

فصل چهارم -  تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی 49

4-2- آمار استنباطی 49

فصل پنجم – نتیجه گیری

5-1- خلاصه و نتیجه گیری 71

5-2- محدودیت های پژوهش 74

5-3- پیشنهادات 75

منابع و مأخذ 76

ضمائم 79Powered by WebGozar